Salgs- og leveringsbetingelser for Nordshop Display A/S

December 2013

1. Generelt
Nærværende Salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved ethvert køb hos Nordshop Display A/S, CVR-nr. 25 54 48 54 (herefter kaldet “Nordshop Display”), medmindre der foreligger anden skriftlig aftale. Nærværende Salgs- og leveringsbetingelser er således også gældende forud for eventuel modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre, købers accept eller i købers eventuelle købsbetingelser. Design- og skitseoplæg, displayløsninger, butiksinventar, shop in shops og andre varer leveret af Nordshop Display, betegnes i det følgende samlet som “produkter” eller “produkterne”

2. Tilbud og accept
Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets dato.

Ved modtagelse af accept fremsender Nordshop Display ordrebekræftelse. Kun ordrer, for hvilke der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse fra Nordshop Displays side, er bindende for Nordshop Display, og kun på de i ordrebekræftelsen indeholdte betingelser.

3. Priser samt over- eller underlevering
Alle priser er excl. moms. Nordshop Display  er berettiget til at kræve en allerede indgået aftale genforhandlet, såfremt Nordshop Display kan dokumentere prisændringer fra Nordshop Displays leverandører, prisstigning på materialer, kursændringer, stigning i skatter og afgifter, fragt, og lignende. Kan Nordshop Display og køber ikke ved genforhandling opnå enighed om en ny aftale, er Nordshop Display berettiget til at træde tilbage fra en allerede indgået aftale, uden at køber i den forbindelse kan rette noget krav mod Nordshop Display.

Såfremt der er tale om specialfremstillede varer, forbeholder Nordshop Display sig ret til at over- eller underlevere med op til 5% af den bestilte mængde. Over- samt underlevering modsvares af tilsvarende regulering af fakturabeløbet.

4. Levering og forsinkelse
Leveringstidspunktet fastsættes i forbindelse med aftaleindgåelsen jfr. pkt. 2. Det bemærkes, at der med betegnelsen “levering” henvises til omfanget og indholdet af parternes aftale jfr. pkt. 2, hvorfor levering kan omfatte montering af produkterne såfremt dette er en del af parternes aftale. Med mindre andet er aftalt mellem parterne, jfr. pkt. 2, sker levering ab Nordshop Displays lager.

Såfremt forsinkelse med leveringen skyldes forsinkelse eller leveringsvanskeligheder fra Nordshop Displays underleverandører, uanset årsagen hertil, eller force majeure, forlænges leveringstiden med det antal dage leveringshindringen har været til stede. Såfremt forsinkelse med leveringen skyldes købers forhold, for eksempel ændrede ønsker til produkterne, udskydes leveringstidspunktet tilsvarende.

Nordshop Display har pligt til straks at underrette køber om en eventuel forsinkelse. Ved forsinkelse der kan tilskrives Nordshop Display og som Nordshop Displays har ansvaret for, og som ikke kan tilskrives force majeure eller lignende, og som overskrider 15 arbejdsdage, er køber berettiget til skriftligt at give Nordshop Display  en frist på minimum 10 arbejdsdage til levering. Kan Nordshop Display ikke inden den af køber afgivne frist levere i overensstemmelse med parternes aftale, kan køber ophæve aftalen.

5. Betaling og ejendomsforhold
Betaling skal finde sted ved levering eller til den i fakturaen anviste betalingsdato, medmindre der er truffet skriftlig aftale om andet.

Betaler køber ikke rettidigt, er Nordshop Display  berettiget til at kræve rente af det skyldige beløb med 1,5% pr. påbegyndt måned fra levering eller det aftalte betalingstidspunkt og indtil betaling sker.

Produkterne forbliver Nordshop Displays ejendom indtil hele købesummen med eventuelle renter og omkostninger, herunder krav vedrørende forsendelse, samt ethvert beløb som Nordshop Display i henhold til parternes kontraktforhold i øvrigt har krav på, er fuldt betalt.

6. Reklamation, mangler og returnering
Køber skal straks efter at produkterne er modtaget på leveringsadressen, eller efter en eventuel montering er tilendebragt, foretage fornøden undersøgelse af produkterne.

Såfremt køber vil påberåbe sig mangler, skal køber straks, og inden produkterne bliver sat op/tages i brug, og senest 5 arbejdsdage efter manglen er eller burde være opdaget, give Nordshop Display skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, eller køber har sat produkterne op/taget disse i brug, og køber ikke har reklameret forinden, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. I øvrigt finder Købelovens bestemmelser anvendelse.

Efter Nordshop Displays valg vil mangler ved produkterne blive afhjulpet eller produkterne vil blive omleveret, idet køber ikke er berettiget til at ophæve handlen så længe Nordshop Displays afhjælpnings- eller omleveringsforsøg pågår.

Nordshop Display modtager ikke produkterne retur.

7. Ansvarsbegrænsning
Et erstatningskrav overfor Nordshop Display kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte produkt.

Nordshop Display hæfter ikke for driftstab, tabt fortjeneste, herunder ethvert direkte eller indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved produkterne eller forhold som skyldes force majeure.

8. Produktansvar
Nordshop Displays produktansvar fraskrives i videst muligt omfang, og Nordshop Display kan kun pålægges et produktansvar, hvor gældende lovgivning tilsiger dette. Nordshop Display er således ikke ansvarlig for eventuel tings- og/eller personskade forvoldt af produkterne eller det slutprodukt som produkterne eventuelt måtte blive indarbejdet i, medmindre ufravigelig lovgivning tilsiger dette. Køber er i videst muligt omfang forpligtet til at friholde Nordshop Display  for ethvert krav vedrørende produktansvar, rettet mod Nordshop Display  af skadelidte eller af andre.

9. Markedsføringsmateriale og immaterielle rettigheder
Alle oplysninger herunder design- og skitseoplæg, logoer, med videre, som fremgår af kataloger, annoncer, billedmateriale, oplæg, på Nordshop Displays hjemmeside og lignende, er orienterende. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang de fremgår af Nordshop  Displays ordrebekræftelse eller anden skriftlig aftale.

Det bemærkes, at samtlige immaterielle rettigheder vedrørende produkterne, eksempelvis tegninger, design- og skitseoplæg, koncepter, tilbud, kendetegn, logoer, tekniske løsninger, med videre, tilhører Nordshop Display, og må ikke uden Nordshop Displays skriftlige samtykke videreoverdrages, kopieres eller stilles til rådighed for andre producenter eller mellemhandlere. Køber er uberettiget til at ændre, videreudvikle eller duplikere sådant materiale samt produkterne uden Nordshop Displays forudgående skriftlige samtykke.

Ved overtrædelse heraf er Nordshop Display berettiget til at ophæve ethvert samarbejde/samhandelsforhold med køber, hvorefter køber er forpligtet til, ved modtagelse af skriftlig anmodning herom fra Nordshop Display, at udlevere alt modtaget materiale fra Nordshop Display. Nordshop Display er endvidere berettiget til uden sikkerhedsstillelse at nedlægge fogedforbud og erstatningskrav mod forsat brug af Nordshop Displays materiale.

10. Tvister
Alle uoverensstemmelser mellem Nordshop Display og køber afgøres ved Nordshop Displays værneting i Horsens og efter dansk rets regler.